دستگاه فوم بتن تکفاز


دستگاه فوم بتن چیست

دستگاه فوم بتن تکفاز مدل AL111

قابلیت تولید روزانه 50 الی 60 متر مکعب فوم بتن

ظرفیت میکسر 1 متر مکعب


مشاهده محصول
عکس دستگاه فوم بتن

دستگاه فوم بتن تکفاز مدل AL112

قابلیت تولید روزانه 50 متر مکعب فوم بتن

ظرفیت میکسر 0/8 متر مکعب


مشاهده محصول
قیمت دستگاه فوم بتن تک فاز

دستگاه فوم بتن تکفاز مدل AL113

قابلیت تولید روزانه 40 متر مکعب فوم بتن

ظرفیت میکسر 0/7 متر مکعب


مشاهده محصول
اجرای فوم بتن در تهران

دستگاه فوم بتن تکفاز مدل AL114

قابلیت تولید روزانه 35 متر مکعب فوم بتن

ظرفیت میکسر 0/5 متر مکعب


مشاهده محصول


دستگاه فوم بتن تکفاز نیسانی


دستگاه فوم بتن کارکرده

دستگاه فوم بتن تکفاز مدل AL115

قابلیت تولید روزانه 50 الی 60 متر مکعب فوم بتن

ظرفیت میکسر 1 متر مکعب


مشاهده محصول
دستگاه فوم بتن بادی

دستگاه فوم بتن تکفاز مدل AL116

قابلیت تولید روزانه 50 متر مکعب فوم بتن

ظرفیت میکسر 0/8 متر مکعب


مشاهده محصول